Wednesday, February 27, 2013

Мээримдүү боло албасам

Адамдык тилде сүйлөп, ал гана эмес, 
Периштелер тилинде сүйлөп жатып, 
Ал эми башкаларга мээримдүү боло албасам, 
Каңгыраган жездин же даңгыраган 
Темирдин доошунан эмнем артык? 


No comments:

Post a Comment

Follow by Email