Tuesday, February 19, 2013

Куран Инжилди жана Тооратты билген элге берилген

Куран Инжилди жана Тооратты билген элге берилген.  Тоорат менен Инжилди билбегендер Куранды түшүнө албайт.

"Аллага, бизге түшүрүлгөн нерсеге жана Ибрахим, Ысмайыл, Исхак, Якуб, жана анын урук-тукумдарына түшүрүлгөн нерселерге, жана Муса, Иса ошондой эле бардык пайгамбарларга Жараткан тарабынан берилген нерселерге ыйман келтирдик.  Ал пайгамбарлардан бирин да ажыратып койбойбуз. Биз Анын өзүнө гана моюн сунуучуларбыз" деп айткын
дегени Куранда жазылган

No comments:

Post a Comment

Follow by Email